PostHeaderIcon Публикации о Каменной Могиле

Ссылки на источники информации в отечественных и зарубежных печатных изданиях об уникальном памятнике «Каменная Могила»

 • Бадер О.Н. Древнейшие изображения на потолках гротов в Северном Приазовье // МИА, М.Л., – 1941. – № 2. – С.127-139.
 • Бадер О.Н. Об изображении мамонта с Каменной Могилы // Кавказ и Восточная Европа в древности. – М.: Наука, 1973.
 • Бадер О.Н. Очерк работ Азово-Черноморской экспедиции // КСИИМК. – 1950. – Вып. ХХХI.
 • Бадер О.М. Петрогліфи Кам’яної Могили // Палеоліт і неоліт України. К., 1947. – С.297-313.
 • Веселовский Н.И. Раскопки Таврической губернии // ОАК за 1890 г. – Спб, 1893. – С. 3-4.
 • Гладилін В.М. До питання про вік наскельних рисунків Кам’яної Могили // Археологія. – К., 1964 . – т.XVI. с. 82-88.
 • Gladilin W. Die Felsbilder der Kamennaya Mogila in der Ukraine. Yahrbuch fur prahistoriche und etnografische Kunst (YPEK), Bd, 22, Berlin, 1969.
 • Гладилін В.М., Михайлов Б.Д. Про знахідки антропоморфних стел на Мелітопольщині // Археологія. – К., 1970. – т.XXIII. с. 210-212.
 • Даниленко В.М. Кам’яна Могила. - К.: Наук. думка, 1986. – 151 с.
 • Даниленко В.М. Неолит Украины. – К.: Наук. думка, 1969. – 258 с.
 • Даниленко В.М. Про наскельні зображення Кам’яної Могили // Археологія. – К., 1950. – Т. IV. – С.78-90.
 • Даниленко В.М. Приазовська експедиція 1947 р. // АП. – 1952. – Т. IV. – С.67-69.
 • Даниленко В.М. Энеолит Украины. – К.: Наук. думка, 1974. – 175 с.
 • Джос В.С. Кримський похід 1739 року та військовий табір біля Кам'яної Могили // Вісник НІАЗ "Кам'яна Могила": випуск ІІІ. - Запоріжжя: Дике Поле, 2018. - с. 90.
 • Джос В.С. М.Я. Рудинський і питання охорони Кам’яної Могили // Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2017: збірник наукових праць. Пам’яті М.Я. Рудинського (1887-1958). – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – с.48.
 • Джос В.С. Нові знахідки антропоморфних стел в долині р. Молочної // Музейний Вісник №11. – Запоріжжя, 2011. – с. 75.
 • Джос В.С. Новий петрогліф з Кам’яної Могили // Археологія, 2011. - № 3. - С. – 58-60.
 • Джос В.С. Об’єкти неживої природи як джерело давніх вірувань та натхнення прадавніх митців // Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції «Проблеми вивчення та охорони пам’яток первісного мистецтва півдня Європи (кам’яний вік – епоха бронзи)». – Запоріжжя: Дике Поле, 2015. – с.14.
 • Джос В.С. Охоронно-дослідницькі роботи на пісковиковому пагорбі "Кам’яна Могила" у 2009 році // Праці науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. - Вінниця, 2011. - С.145-152.
 • Джос В.С. Проблеми та перспективи виявлення та збереження петрогліфів культового комплексу Кам’яна Могила // Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції «Проблеми вивчення та охорони пам’яток первісного мистецтва півдня Європи (кам’яний вік – епоха бронзи)». – Запоріжжя: Дике Поле, 2015. – с.11
 • Джос В. С. Проблеми та перспективи подальшого вивчення та збереження петрогліфічного комплексу Кам’яна Могила // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень.
 • Джос В.С. Сакральна календарно-астрономічна символіка з пагорба Кам’яна Могила // Музейний вісник. Запоріжжя, 2012, № 12., - с. 45-52.
 • Джос В. С., Стріленко Ю.М. Проблеми консервації петрогліфічних комплексів Кам’яної Могили // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. – К. СПД Павленко, 2014., Вип. № 9., с. 526-533.
 • Дронова Т.М. Археологічна пам’ятка «Кам’яна Могила»: номінація до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО // Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції «Проблеми вивчення та охорони пам’яток первісного мистецтва півдня Європи (кам’яний вік – епоха бронзи)». – Запоріжжя: Дике Поле, 2015. – с.18.
 • Заматаєва О.В., Михайлов Я.Б. Світлої пам’яті Бориса Дмитровича Михайлова // Музейний Вісник №11. – Запоріжжя, 2011. – с. 237.
 • Земляков Б.Ф. Об изображении мамонта из "Мамонтового грота" Каменной Могилы на Мелитопольщине // КСИИМК. - 1939. - Вып.2.
 • Михайлов Б.Д. Петрогліфи Кам’яної Могили: Семантика. Хронологія. Інтерпретація: [Монографія] – Запоріжжя, 1994, 1999, К.: МАУП, 2005 – доп.
 • Михайлов Б.Д. «Каменная Могила – подземный «эрмитаж» Приазовья». – Запорожье: Дикое Поле, 1998.
 • Михайлов Б.Д. «Каменная Могила – подземный «эрмитаж» Приазовья». – К.: Такі Справи, 2005 – доп., 2007.
 • Михайлов Б.Д. Каменная Могила и ее окрестности: Сборник научных статей. – Запорожье: Дикое Поле, 2003, 2006 – доп., изм.
 • Михайлов Б.Д. «Кам’яна Могила – світова пам’ятка стародавньої культури в Україні: фотоальбом». – К.: Такі Справи, 2003.
 • Михайлов Б.Д. Загадки древнего Герроса: историко-географические этюды. - К.: Такі Справи, 2009.
 • Михайлов Б.Д. Курган эпохи бронзы вблизи Каменной Могилы // Советская археология. Москва, 1982, №4. – С. 150-156.
 • Михайлов Б.Д. Об одном сюжете петроглифов Каменной Могилы // Советская археология. – 1987-а. – №2. – С. 250-253.
 • Михайлов Б.Д. Исследования Каменной Могилы // Археологические открытия 1985 г. – М.: Наука, 1987-б. – С. 372-373.
 • Михайлов Б.Д. Курган эпохи ранней бронзы вблизи Каменной Могилы // Советская археология. Москва, 1988. – №4. – С. 209-214.
 • Михайлов Б.Д. Древнейшие антропоморфные стелы вблизи Каменной Могилы в Северном Приазовье // Охорона і дослідження пам’яток археології Полтавщини // Третій обласний науково-практичний семінар. Квітень, 1990 р. Тези доповідей. Полтава, - 1990. - С. 74-76 (Соавторство: Михайлова Н.И.).
 • Михайлов Б.Д. Курганы эпохи бронзы в бассейне реки Молочная // Древности степного Причерноморья и Крыма. Запорожский государственный университет. – 1990. - Т.I. – С. 107-116.
 • Михайлов Б.Д. Петроглифы из пещеры «Подкова» на холме Каменная Могила в Северном Приазовье // Советская археология. - Москва, 1990. - №1. – С. 131-136.
 • Михайлов Б.Д. Пещера «Артемиды» эпохи раннего неолита на холме Каменная Могила в Северном Приазовье // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья V тыс. до н.э. – V в. н.э. // Материалы Международной конференции. – Кишинев, 1991. – С. 6-7.
 • Михайлов Б.Д. Первые христиане на Каменной Могиле в Северном Приазовье // История и археология Слободской Украины: Тезисы докладов и сообщений Всеукраинской конференции, посвященной 90-летию XII Археологического съезда. – Харьков, 1992. – с.57-59.
 • Михайлов Б.Д. Письмена епохи бронзы из гротов и пещер Каменной Могилы в Северном Приазовье // Археологічний збірник Полтавського краєзнавчого музею. - Полтава, 1992. – С. 29-35.
 • Михайлов Б.Д. Позднепалеолитическое местонахождение вблизи Каменной Могилы // Пізньопалеолітичні пам’ятки центру Північного Причорномор’я. - Херсон, 1992, С. 31-36.
 • Михайлов Б.Д. Солнечная ладья эпохи ранней бронзы в гроте Каменной Могилы // Первобытное искусство. Наскальные рисунки Евразии. – Новосибирск, 1992. – С.86-90.
 • Михайлов Б.Д. Погребение гуннского времени на Каменной Могиле // Материалы по археологии, истории и этнографии. Симферополь. – 1993. Вып. III. – С. 109-111.
 • Михайлов Б.Д. Сарматские знаки на холме Каменная Могила в Северном Приазовье // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья V тыс. до н.э. – V в. н.э. // Материалы Международной археологической конференции. – Тирасполь, 1994. – С. 243-245.
 • Михайлов Б.Д. 51-а Північноамериканська антропологічна конференція (Канада, 1993) // Археологія. – 1995. – №1. – С. 149.
 • Михайлов Б.Д. Некоторые мифологемные святи петроглифов Каменной Могилы с Троей II в Малой Азии // Тезисы докладов: Международная научная конференция «Троя и ее сокровища». – Москва, 1996. – С. 1-3.
 • Михайлов Б.Д. Новые исследования петроглифов на холме Каменная Могила // Древности Степного Причерноморья и Крыма. Запорожский госуниверситет – 1996. Т.VI. С. 25-32.
 • Михайлов Б.Д. Петроглифы Каменной Могилы как связующее звено в первобытном искусстве Западной Европы и Азии // Международная конференция по первобытному искусству. Труды в 2-х т. – Кемерово, 2000-а. – Т.2. - С. 78-87.
 • Михайлов Б.Д. Новые исследования на Каменной Могиле в Южной Украине // Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного Причерноморья V тыс. до н.э. – V в. н.э. // Материалы III Международной конференции. – Тирасполь, 2000-б. – С. 25-29.
 • Михайлов Б.Д. Ритуал жертвоприношения в эпоху энеолита в бассейне реки Молочная // Жертвоприношение. – Ритуал в искусстве и культуре от древности до наших дней. Языки русской литературы. – Москва, 2000. – С. 78-90.
 • Михайлов Б.Д. Сцени «священого шлюбу» в петрогліфах Кам’яної Могили // Археологія, 2004 - №2. - С. 126-136.
 • Михайлов Б.Д. К вопросу интерпретации сюжета на сосуде эпохи бронзы из с. Вознесенка близ Мелитополя // Архив автора.
 • Михайлов Б.Д., О.В.Тубольцев. Раскопки поселения Каменная Могила-ІІІ в Северном Приазовье // Археологія Полтавщини. Матеріали ювілейної наукової конференції. До 100-річчя Полтавського краєзнавчого музею. - Полтава. - Ч.ІІ, 1991, С. 37-39.
 • Михайлов Я.Б. Петрогліфи Кам’яної Могили в контексті єдиного історико-культурного простору Євразії // Вісник НІАЗ «Кам’яна Могил»: випуск І. – Запоріжжя: Дике Поле, 2016. – с.82.
 • Михайлов Я.Б., Заматаева О.В. В.Н Даниленко и Каменная Могила // Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції «Північне Приазов’я в епоху кам’яного віку - енеоліту». Мелітополь, 2013 – с.120.
 • Михайлов Я.Б., Заматаєва О.В. Особливості наскельного мистецтва Кам'яної Могили // Вісник НІАЗ "Кам'яна Могила": випуск ІІІ. - Запоріжжя: Дике поле, 2018. - с.147.
 • Михайлова Н.І., Заматаєва О.В. Внесок М.Я. Рудинського у вивчення культового комплексу Кам’яна Могила // Старожитності Лівобережного Подніпров’я – 2017: збірник наукових праць. Пам’яті М.Я. Рудинського (1887-1958). – К.: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – с.21.
 • Нечитайло А.Л., Михайлов Б.Д. Петроглифы Каменной Могилы. Запорожье-Москва // Археология, 2001. - № 3.
 • Пеньова О.В. Менеджмент пам’яток наскального мистецтва на прикладі НІАЗ «Кам’яна Могила» // Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції «Проблеми вивчення та охорони пам’яток первісного мистецтва півдня Європи (кам’яний вік – епоха бронзи)». – Запоріжжя: Дике Поле, 2015. – с.79.
 • Пеньова О.В. Проблеми документування петрогліфів Кам’яної Могили // Вісник НІАЗ «Кам’яна Могил»: випуск І. – Запоріжжя: Дике Поле, 2016. – с.118.
 • Пеньова О.В., Лобанова І.М. Особливості менеджменту пам'яток наскельного мистецтва // Вісник НІАЗ "Кам'яна Могила": випуск ІІІ. - Запоріжжя: Дике Поле, 2018. - с. 165.
 • Пещанов В.Ф.Кам’яна Могила. - Дніпропетровськ: Промінь, 1967.
 • Праслов. Н.Д., Филиппов А.К. Первая находка палеолитического искусства в южно-русских степях // КСИА АН СССР, 1967. – Вып. 14.
 • Пустовалов С.Ж. Опыт реконструкции мировоззрения древнего населения Украины в книге Б.Д. Михайлова «Петроглифы Каменной Могилы» // Старожитності Степового Причорномор’я. Зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗДУ, 2002.
 • Рудинська Е.Я. Кам'яна Могила. – К.: Мистецтво, 1967.
 • Рудинский М.Я. Каменная Могила // КСИА АН Украины. – К., 1952. – Вып. 1.
 • Рудинский М.Я. Каменная Могила // КСИА АН Украины. – К., 1953. – Вып. 2.
 • Рудинский М.Я. К вопросу о наскальных изображениях Каменной Могилы // КСИА АН Ураины. – К., 1955. – Вып. 5.
 • Рудинский М.Я. Петроглифический комплекс Каменной Могилы // КСИА АН Украины. – 1957. – Вып. 7.
 • Рудинський М.Я. Кам'яна Могила. – К.: АН УРСР, 1961. – 140 с.
 • Телегин Д.Я. Новые раскопки поселения Каменная Могила в Приазовье // Проблемы первобытной археологии Северного Причерноморья (к 100-летию основания Херсонского музея древностей). – Херсон, 1990.
 • Титова Е.Н. Об интерпретации и хронологии композиции со ступенями из Каменной Могилы // Материалы по хронологии археологических памятников Украины. – К.: Наук. думка, 1982.
 • Формозов А.А. Очерки по первобытному искусству. - М.:Наука, - 1969.